In two languagesin twee talen ......................................9

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

Click the number to Go toGa naar klik op het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

Mrs Denise Pfleger was so kind to send us these pictures of her father, she wrote:

Mevr. Denise Pfleger was zo vriendelijk ons de volgende foto's van haar vader te sturen, ze schreef:

1..2

1. Staff Sgt. Joseph J. Tabachik 1942. 27 years old - Staf Sergeant Joseph J. Tabachik in 1942, 27 jaar oud.

2. On leave after basic training at Ft. Leonard Wood, Mo. Fall of 1942 With his mother, Julia.

Met verlof na de basistraining in Fort Leonard Wood, Mo. Herfst 1942 met zijn moeder Julia.

3...4

3. With his sister, Ruth. -- Met zijn zus Ruth

4. With his brother, Russell. He and my dad were inducted into the Army on the same June day, 1942. Their mom was not real happy about that!

Met zijn Broer Russell, Hij en mijn vader gingen op dezelfde dag in Juni 1942 in het leger. Daar was hun moeder niet echt blij om.

5. Timberwolves,(from left) Ivan Elgersma , Harold Burke and my dad all of 413/I still in Oregon early 1943.

Timberwolven (VLNR) Ivan Elgersma , Harold Burke en mijn vader, allemaal van 413/I nog in Oregon vroeg in 1943

The followin photos were taken in Europe

De volgende foto's werden in Europa genomen.

6..7

6. My dad and Tom Schmidt of 413/Antitank. Tom was KIA by a mine. I do not know where exactly the photo was taken.

Mijn vader en Tom Schmidt van 413/antitank. Tom werd gedood in actie door een mijn. Ik weet niet waar de foto precies genomen is.

7. My dad posing in an AntiTank jeep. This photo was taken in Germany in 1945. I have asked some other Timberwolves who the soldier to the left is. I will let you know if I find out.

If you know, could you please tell us???

 Mijn vader poseert hier op een anti Tank jeep. De foto is in Duitsland gemaakt in 1945. Ik heb al aan andere "Timberwolven" gevraagt wie die soldaat links is. Ik zal het je laten horen zodra ik het weet.

Als u het weet wilt u het ons dan a.u.b. vertellen?

Mrs. Koops said:" Here is a picture of Roger Koops, my husband, who died in 2002 from cancer", He wrote a book about his experiences with the Timberwolves. A part of the book can be read at: http://www.sunline.net/warstories/rogerkoops/

Mvr. Koops zei:" Hier is een foto van Roger Koops, mijn man, hij stierf in 2002 aan kanker", Hij schreef een boek over zijn ervaringen met de Timberwolves. Men kan een deel van het boek bekijken op: http://www.sunline.net/warstories/rogerkoops/

Mr. Bill Henderson; Agent Corporal of the 3e peleton of Cannon Company 414th Infantry Regiment wrote: Leipzig 1945.I'm standing under the
Texas flag on the 40 & 8 train car. On the doorstep is William S. "The Rube" Yanky from New York City (3rd Platoon gun mechanic).

Meneer Bill Henderson; Agent Korporaal bij het 3e peloton van Kanon Compagnie 414th Infanterie Regiment schreef: Leipzig 1945. Ik sta onder de vlag van Texas op een 40& 8 trein wagon. Op het trapje staat William S. "The Rube" Een Yankee uit New York Stad (3e peloton geweer mecanicien)

Mr. Wise gave permision to send this picture, Mr. Kircher who send it wrote:

I'm Bill Kircher and I work at the Butler VA Medical Center in Western Pa. One of my clients (Clair "Buzz" Wise) is from the 104th infantry division- 414th regiment and companyL He does have a photo of himself from his Boot camp in Oregon date December 1942-Jan. 1943. Do you have any contacts with anyone else from the 414th regiment and/or company L.

Meneer Wise gaf toestemming om deze foto te sturen, Meneer Kircher die hem stuurde schreef:

Ik ben Bill Kircher en werk in het Butler V.A. Medisch Centrum in West Philadelphia. Een van mijn clienten (Clair "Buzz" Wise is van de 104de Infantery divisie- 414de Regiment, Compagnie L. Hij heeft een foto van zichzelfvan zijn leger kamp in Oregon gedateerd December1942-Januari 1943. Hebben jullie contact met iemand anders van het 414de Regiment? Of van Compagnie L?.

Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

We zoeken altijd naar nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

click number to Go to pageGa naar blz. klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk