In two languagesin twee talen ......................................8

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

Click the number to Go toGa naar klik op het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Frank Valkenburg, Co I, 413th Regiment, 104th Infantry Division. This picture was taken in July, 1945 By photographer (German) in Marburg, Germany after 6 months of Combat.

Frank Valkenburg Co I, 413de Regiment, 104de Infanterie Divisie. Deze foto is genomen in Juli 1945 Door een fotograaf (Duitser) in Marburg, Duitsland, na 6 maanden vechten.

Mr. Kenneth Gruschow Junior wrote to us and send the following:

Meneer Kenneth Gruschow schreef ons en stuurde het volgende.

Kenneth G. Gruschow was born 1922 in Brooklyn, New York and died 1990 in Richmond, Virginia.

Kenneth G. Gruschow werd geboren in 1922 in Brooklyn, New York en stierf in 1990 in Richmond, Virginia.

Shortly after WW2, he reenlisted and made the Army his career. He was wounded in Europe and later also saw combat in Korea. I still have a pair of wooden Dutch shoes with Kenny and Holland on them, that he sent back home to Brooklyn in 1944 or 45. He also had a brother, Clifford T. Gruschow (1921-2000), who was with the 187th Field Artillery Battalion, 394th Infantry, Company G (I believe of the 7th Army). They had a reunion during the war, either in Holland, France or Germany (not sure), but I have a photo of that meeting also. Cliff was also in the Normandy invasion. They both fought in Holland, France and Germany.

Kort na de tweede wereldoorlog, meldde hij zich weer aan en maakte het leger zijn cariere. Hij raakte gewond in Europa en vocht later in Korea. Ik heb nog steeds een paar Nederlandse klompen met Kenny en Holland erop, die hij in 1944 of 45 naar huis in Brooklyn stuurde. Hij had ook een broer, Clifford T. Gruschow (1921-2000) genaamd, Die was bij het 187th Veld Artillerie Bataljon, 394th Infanterie, Compagnie G (Ik geloof van het 7th Leger). Ze hadden een reünie gedurende de oorlog, in Holland, Frankrijk of Duitland (dat weet ik niet zeker), maar ik heb een foto van die ontmoeting. Cliff was ook bij the invasie van Normandie. Ze vochten allebei in Holland, Frankrijk en Duitland.

The picture of Ken, with the Timberwolf patch, probably was taken in 1945, he then was a Sergeant First Class. The other picture on a 155mm Howitzer cannon, has Ken on the left and his brother Cliff Gruschow on the right.

De foto van Ken, met het Timberwolf embleem, is waarschijnlijk gemaakt in 1945, hij was toen Sergeant Eerste Klasse. Bij de andere foto op het 155mm Houwitser Kanon, zie je Ken links en zijn broer Cliff Gruschow rechts.

Mr. A.Stogner send us this picture: he was in the 415th Regiment--- 1st BAT-- Co. D

Back row L. to R. - Standing: Sgt.Ralph Bleiro, Mr.A.Stogner, Harter. Front row: Deruchia, Marner, Weist.

Meneer A.Stogner stuurde ons deze foto: hij was in het 415de Regiment--- 1st BAT-- Co. D

Achterste rij, vlnr - Staand: Sgt.Ralph Bleiro, Mr.A.Stogner, Harter. Voorste rij: Deruchia, Marner, Weist.

..

Mr. Gene & Mrs. Fran Badgley, She writes: Our wedding day 1943, Army chappel in Oregon., and on the other picture: Soon after we married in 1943.

Capt.Gene Badgley of Co.G. 2nd Battalion 413th Infantry

Meneer Gene & Mevr. Fran Badgley, Zij schrijft: Onze trouwdag in 1943, Leger Kapel in Oregon, en op de andere foto: Net nadat we waren getrouwd in 1943.

Kapit.Gene Badgley van Co.G. 2de Bataljon 413de infantery.

See book No Bed of Roses Zie boek No Bed of Roses

In August two more pictures were send to us. Mrs Pfleger writes:" Two additional photos which were sent to me by Frank Bernard (413/Anti-Tank) The photos were taken At Fort Lucky Strike At the port of embarkation in LaHarve, France probably in June 1945."

In Augustus 2002 zond mevrouw Pfleger ons nog twee foto's, ze schrijft: "deze twee foto's kreeg ik van Frank Bernard (413/Anti-Tank), De foto's zijn gemaakt in Fort Lucky Strike, bij de inschepings haven in LeHavre, Frankrijk waarschijnlijk in Juni 1945."

....

I can only identify Bob Hohe in the back row on the left and my dad on the right. I believe these men are all from 413 Anti-Tank. Perhaps you can ask if anyone recognizes them. (if you do could you please tell us????) (our e-mail address is at the bottom of this album)

3 soldiers L to R, Prvts 1st class Bob Hohe, Frank Bernard and my dad Staff Sgt. Joseph Tabachik.

In de achterste rij herken ik alleen Bob Hohe links en mijn vader rechts. Ik geloof dat deze mannen allemaal van de 413 Anti-Tank zijn. Misschien kun je vragen of iemand ze herkend. (Als u iemand herkent kunt u het ons dan svp vertellen) (ons e-mail adres is onderaan dit album)

3 Soldaten, VLNR Soldaat 1st klasse Bob Hohe, Frank Bernard en mijn vader Staff Sgt. Joseph Tabachik.

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

Deze pagina wacht op nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Hebt u een foto van uzelf, uw man, of uw die in dit album hoort?

Liefst met een kleine uitleg? Mail hem alstublieft aan ons.

Hoogachtend Bart en Jeanne Oostvogels

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk