In two languagesin twee talen ......................................3

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

Click the number to Go toGa naar klik op het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Joe DeVaux Co. G - 413th Inf. Regiment wrote: " Taken on or about April 20, 1945 at Halle, Germany."

"These little girls where happy to pose with me and I gave them some Wrigleys Kaugummie (Gum)."

(I think that during the war, the G.I.s had no hatred for the civilian population especially little children. After just a few minutes with the children, they were not afraid of us and that made us feel good.)

Joe DeVaux Co. G - 413th Inf. Regiment schreef: "Genomen op of rond 20 April 1945 in Halle, Duitsland."

"Deze kleine meisjes wilden graag met mij poseren en ik gaf hen enkele Wrigleys Kauwgums."

(Ik denk dat gedurende de oorlog de "G.I's" (gewone infanteristen) geen haat voelden voor de civile bevolking, speciaal de kleine kinderen, na slechts een paar minuten met de kinderen waren ze niet meer bang van ons, dat gaf ons een goed gevoel.)

Joe DeVaux Co. G - 413th Inf. Regiment: "Machine Gun Squad I'm Bottom Row far right."

Joe DeVaux Co. G - 413th Inf. Regiment: "Machine Geweer groep Ik sta de ondertse rij helemaal rechts."

These men are from the 104th Timberwolf Division, Mr. DeVaux writes:"I believe it was in the Aachen area but I cannot be certain." So this we still have to find out./

Deze mannen zijn van de 104de Timberwolf divisie, Meneer DeVaux schrijft:"Ik geloof dat het in de Aken regio was maar ik weet het niet zeker." Dus deze moeten we nog uitzoeken.

And here is the picture of Joe DeVaux when he left the Army.

En dan nog een foto van Joe DeVaux toen hij het leger verliet.

_______

Mr.L.J.Thoennes __________________________Meneer L.J.Thoennes.

Left is of the training in Texas_______________ Right is a picture during combat, about April 1945.

Links is van zijn training in Texas_____________Rechts is een foto van hem in gevechtstijd, Ongeveer in April 1945.

 

Mr. Thoennes wrote:

When you look at this picture, the guy on the left with the six stripes on his sleeve is Sgt Burrous. I am second from the left. The man to my right in the picture is a Sgt whose name I have forgotten. The man on the far right is Staff Sgt Henry Darby. All of these men are from Battery B, 555 AAA AW Bn. We were having some beers in a bar in New York City. This was in August just before we left on the "Queen Elizabeth" for Europe.

---------------------------
Meneer Thoennes schreef:

Als je naar deze foto kijkt is de man links met die zes strepen op zijn mouw Sergeant Burrous. Ik ben de tweede van links. De man rechts van mij is een Sergeant van wie ik mij de naam ben vergeten. De man helemaal rechts is Staf Sergeant Henry Darby. Al deze mannen zijn van Batterij B, 555AAA AW Bataljon. We dronken een biertje in een bar in New York City. Het was in Augustus net voordat we op de "Queen Elizabeth" naar Europa vertrokken.

Pfc. Charles N. Douris, 413L. Soldaat Charles N. Douris, 413L.

Names unknown, German P.O.W.

Namen onbekend, Duitse Krijgsgevangene.

 Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

Deze pagina wacht op nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Hebt u een foto van uzelf, uw man, of uw die in dit album hoort?

Liefst met een kleine uitleg? Mail hem alstublieft aan ons.

Hoogachtend Bart en Jeanne Oostvogels

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk