In two languagesin twee talen........................25

TimberwolfAlbum

www.timberwolfalbum.tk

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Mr. Gilbert send an email saying:" Here is the saga of my basic training - text and photos - 1st section."

BASIC TRAINING AT FT. MCCLELLAN, ALABAMA (ANNISTON, ALABAMA) WITH THE JUNIOR CLASS OF THE VIRGINIA MILITARY INSTITUTE (VMI)

MILT GILBERT WAS AN HONORARY "BROTHER RAT"

MILT WAS ASSIGNED TO THE 1ST PLATOON AND WAS IN HUT #3 WITH VMI JUNIOR CLASSMEN WHO WERE STILL FIGHTING THE CIVIL WAR

MILT WAS THE "DAMN YANKEE" WHO WAS ONLY 1 OF 2 "ODD MEN OUT" TO FILL THE BUNKS

Mr. Gilbert zond een email waarin hij zei:" Hier is de sage van mijn basis training - tekst en foto's - 1ste sectie."

Basis training in Fort MccLellan. Alabama (Anniston, Alabama) mert de junioren klas van het Verginia Militair Instituut (VMI)

Milt Gilbert Was een geëerde "Broeder rat"

Milt Was ingedeeld bij het 1ste peloton en was in hut#3 met VMI Junioren klasgenoten die nog steeds de civiele oorlog aan het vechten waren

Milt was een "Verdomde YANKEE" die maar 1 van de 2 "buitenbeentjes" was om de stapelbedden te vullen.

Hut#3 on a Sunday Afternoon

Boy was it hot ! - Notice- no one is inside

Hut#3 op een zondag middag

Jongens wat was het heet! - Let op! - niemand is binnen

Hut#3 with people in it. Pvt. Pusey Peery in the front - I was in the top bunk

Hut#3 met mensen binnen. Soldaat Pusey Peery vooraan - Ik was in het bovenste stapelbed

Getting ready for General's Inspection Note that all beds were taken outside We even cleaned the chimney on the stove!

Klaarmaken voor Generaals Inspectie let op! alle bedden waren buiten gezet. We maakten zelfs de schoorsteen van de kachel schoon

 

Some of the guys sitting on the steps of Hut#3

Enkele mannen zitten op het trapje van Hut#3

Some of the VMI guys in 1st platoon

Enkele VMI mannen van het 1ste peloton

The entire training platoon in the street must have been at the end of the day!

Hele trainings peloton in de straat, moet aan het einde van de dag zijn geweest

Finished basic training and was supposed to go to officer's training at ????

But no - Milt went to "ASTP" instead.

(The army specialized training program) guess where???????Naturally. Right back to the city college, but that was not so bad because that presented the opportunity for Milt to meet his future wife, Rae.

ASTP

Didn't last long - from September 1943 To March 1944

NATURALLY, RIGHT BACK TO THE CITY And then we shipped out to an Infantry Division in Camp Carson, Colorado near Colorado Springs, which one? The 104th Infantry Division the "Timberwolves" for more training

Beëindigde de basis training en zou naar de officiers training gaan in????

Maar nee - Milt ging in plaats daarvan naar "ASTP". [gespecialiseerd trainings programma van het leger) raad eens waar ??????? Natuurlijk. Meteen terug naar het stads college, maar dat was nog niet zo erg want dat bracht hem in gelegenheid omn zijn toekomstige vrouw Rae te ontmoeten.

ASTP

Duurde niet lang - van september 1943 tot maart 1944

Toen werden we verscheept naar een infanterie divisie in kamp Carson, Colorado dicht bij Colorado Springs, welke? De 104de Infanterie Divisie de "Timberwolves" voor meer training.

A view of the main gothic building of the CCNY - Looking over the old Lewisohn stadium where concerts were held during the summer and games were played

Gezicht op het Gotisch hoofdgebouw van de CCNY - kijkend over het oude Lewisohn stadium waar gedurende de zomer concerten gegeven en spelen gehouden werden

A view from the orphan asylum building. Used by the ASTP as a dormitory for the student-soldiers.

Uitzicht vanuit het weeshuis gebouw. Gebruikt door de ASTP als logeerhuis voor student soldaten.

Another view from the orphan asylum dormitory towards a school building subsequently purchased by the city for city college

Een ander gezicht vanuit het weeshuis logeerhuis richting de schoolgebouwen toen gekocht door de stads voor het stads college.

Camp Carson barracks

Kamp Carson barakken

Camp Carson - looking towards Pike's Peak

Kamp Carson - kijkend richting Pike's Peak

It was cold in March

Het was koud in maart

A view inside the dormitory showing study tables near windows - the rest of the room had bunk beds

Een blik in de slaapzaal laat studie tafels bij het raam zien de rest van de kamer stond vol stapelbedden.

Another view of a dormitory room showing the bunk beds

Een andere blik in de slaapzaal laat de stapelbedden zien.

Two ASTP guys who's names are long forgotten

Twee ASTP jongens wiens namen al lang vergeten zijn.

Tom Gailey and others

Tom Gailey en anderen

Inside the barracks - looks like Wilbur Gorham

In de barakken - lijkt op Wilbur Gorham

Ready for combat!!!!

Klaar voor de strijd!!!!

Lt.Paul F. Skinner - Platoon leader 3rd Platoon - K Company /413

Lt.Paul F. Skinner - Peloton leider 3de Peloton - K Compagnie /413

T/Sgt Paul J. Gropp

T/Sgt Paul J. Gropp

Cleaning my "Bar" - Browning automatic Riffle

Mijn "Bar" - Browning automatisch geweer - schoonmaken

CAMP CARSON, COLORADO

Camp Carson, lying in the evening shadows of Pike's Peak, was surrounded by renowned scenic and historic spots, Wacs, and mules. Here, to the ranks of the Division, came thousands of the ASTP and Air Corps who embarked on a five-weeks training program covering eleven basic infantry subjects. Under Lieutenant Colonel Floyd, the training regiment was established to carry on the program. On 7 May, the training regiment was dissolved and the new Timberwolves carried on with training in their parent organizations.

KAMP CARSON, COLORADO

Kamp Carson, gelegen in de avond schaduw van Pike's Peak, was omgeven door welbekende vergezichten en historische plaatsen, Wacs, en ezels. Hier, kwamen duizenden ASTPers de gelederen van de divisie aanvullen. De luchtmacht onderging hier een vijfweekse training die elf basis infanterie onderwerpen besloeg. Onder Luitenant Kolonel Floyd, werd het trainings regiment vastgesteld om het programma te laten lopen.. Op 7 mei, verdween het training regiment en de nieuwe Timberwolves gingen door met trainen in hun eigen organisatie

Infantry Day-1944 Infanterie Dag -1944

General Allen with Under Secretary of War Patterson when the Congressional Committee visited Camp Carson to inspect the

Generaal Allen met onder secretaris van oorlog Patterson toen een Congresioneel Comité een bezoek bracht aan Kamp Carson om de Timberwolves te inspecteren

Mr. Leonard wrote: This is a picture of my Uncle, Richard Thomas Crowder, of Virginia, who was wounded December 2, 1944 in Germany, and later died on February 4, 1945, in France. I would appreciate any information about him. He has one brother left who is over 85 years old.

Dhr. Leonard schreef: Did is een foto van mijn oom, Richard Thomas Crowder, uit Virginia, Hij raakte gewond op 2 December 1944 in Duitsland, Hij stierf op 4 Februari 1945, in Franckrijk. Ik zou erg blij zijn met elke informatie over hem. Er leeft nog 1 broer van hem en die is meer als 85 jaar oud.

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

Deze pagina wacht op nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Hebt u een foto van uzelf, uw man, of uw die in dit album hoort?

Liefst met een kleine uitleg? Mail hem alstublieft aan ons.

Hoogachtend Bart en Jeanne Oostvogels

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk