In two languagesin twee talen........................24

TimberwolfAlbum

www.timberwolfalbum.tk

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

.

Richard M Shuldiner wrote: This is Milton K Abelson, who was with the Timberwolves

He was captured by the Nazis on April 19, 1945 near Halle Germany and liberated on May 3, 1945 by the 83rd infantry division. he died on June 13, 1945 near Rouen France.
Richard M Shuldiner schreef: Dit is Milton K Abelson, Die bij de Timberwolves was.

Hij werd op April 19 1945 bij Halle in Duitsland gevangen genomen door de Nazi's, en op 3 mei 1945 bevrijd door de 83ste infanterie divisie. Hij stierf op 13 juni 1945 bij Rouen in Frankrijk.

...

On August the 16th 2007, Jess Delaney wrote:

Here are two pictures of my Father, Jim Delaney. He was a PFC in company K of the 413th. I would love to know where this crossroads is! I cannot read them, too many bullet holes.

In the other picture, he had found a Zeiss IKON camera in a building and is holding it. I have it here with me and he used it for many of our family pictures!! On the back of the picture, his Mother had written that "He wanted to bring this little dog home."

My father died several years ago in his sleep at 83. We miss him greatly. Thank you for caring so much. We all need to remember who our friends are.

Op 16 Augustus 2007 schreef Jess Delaney:

Hier zijn twee foto's van mijn vader, Jim Delaney. Hij was een soldaat eerste klasse in compagnie K van het 413de regiment van de 104de divisie. Ik zou zo graag weten waar deze kruising is! Ik kan de borden niet lezen omdat er zoveel kogelgaten in zitten.

Op de andere foto, had hij een Zeiss IKON camera gevonden in een gebouw en houd dat vast. Ik heb hem hier bij me, hij gebruikte het voor voor vele familie foto's!! Op de achterkant van de foto heeft zijn moeder geschreven:"Hij wilde het kleine hondje mee naar huis nemen."

Mijn vader stierf enkele jaren geleden op 83jarige leeftijd in zijn slaap. We missen hem heel erg. Dank u voor uw aandacht. We moeten allemaal onthouden wie onze vrienden zijn.

Seymour R. Goodman (Baltimore, Maryland) - received the Bronze Star Medal, Roer river crossing, February 23, 1945. 104TH Timberwolf, 1st Battalion, 415TH Infantry Headquarters Company.

Seymour R. Goodman (Baltimore, Maryland) - kreeg de "Bonze Star" medaille, oversteek Ruhr rivier, 23 februari 1945. 104de Infanterie Divisie, de Timberwolves 1ste Bataljon, 415de Infanterie Hoofdkwartier Compagnie.

My Father, Troxel O. Plummer, was a member of the 104th Inf. Div., Co M, 414th. I have a picture of my Father taken (the day before I was born), 28 April 1945 in Brussels. My Father passed Oct 1983 but was very proud of his Unit and what they did in the war. My Dad never spoke much of the war except how Great the Dutch were and loved the country. I myself served over 24 years in the US Air Force and spent many years in Europe and England. I too, love the countryside of Holland and Belgium as my Dad did. Troxel O. Plummer, Jr Capt (Ret) USAF
Mijn vader, Troxel O. Plummer, was lid van de 104de Inf Div., Co M, 414de. Ik heb van mijn vader, genomen (de dag voor mijn geboorte), 28 April 1945 in Brussel. Mijn vader stierf in oktober 1983 maar was heel trots op zijn unit en wat ze deden in de oorlog. Mijn vader sprak niet veel over de oorlog behalve hoe geweldig de Nederlanders waren en hij hield van dat land. Ik zelf heb 24 jaar gediend bij de Amerikaanse luchtmacht en bracht vele jaren door in Europa en Engeland. Ook ik houd van Nederland en Belgie net als mijn vader. Troxel O. Plummer, Jr Capt (Ret) USAF

Frank A. Marczak send this picture of his Uncle: "my Uncle: William March".

Frank A. Marczak stuurde deze foto van zijn oom: "mijn oom: William March".

..

Jim Capone wrote: Hereís a photo of my Dadís "Joseph T. Capone" Company "415 E" taken at Camp Carson in the spring of 1944.
Jim Capone Schreef: Hier is een foto van mijn vaders "Joseph T. Capone" compagnie "415 E" genomen in Camp Carson in het voorjaar van 1944.

Mrs. K. Ostermann daughter of Ralph Peterson mailed us saying, I would be happy to send the photos I have. I was able to blow-up and enhance some photos of my father's unit He was a banker, so was in the Hdqt. Finance Unit, responsible for the paperwork and pay of the Timberwolves.

----Mevr. K. Ostermann dochter van Ralph Peterson mailde ons en zei Ik zou graag de foto's sturen. Het lukte mij de foto's van mijn vaders unit wat groter te maken en te bewerken. Hij was bankier, dus was hij bij het hoofdkwartier financien verantwoordelijk voor het papierwerk en salaris van de Timberwolves.

.

104th Infantry Headquarters Division, 1st row: Capt. Himrig - 2nd Left to Right: Lucas, Corbin, Frick, Gammill - 3rd Row: Noble, Bimmler, Nelson, Smith, Rudd, Foster, Bauer, Linderman, Bedney, Bornstein, Lewis, Young - 4th Row: Peterson, Ball

104th Infanterie Hoofdkwartier Divisie, 1ste rij: Kapt. Himrig - 2de Links naar Rechts: Lucas, Corbin, Frick, Gammill - 3de Rij: Noble, Bimmler, Nelson, Smith, Rudd, Foster, Bauer, Linderman, Bedney, Bornstein, Lewis, Young - 4de Rij: Peterson, Ball

Most of same man.

Meest dezelfde mannen

..

Shaving in the Field

Scheren op het veld

Ralph Peterson and ladies

Ralf Peterson met enkele dames

Row 1: Young, Bauer, Bedney - Row 2: Bell, Bornstein, Peterson.

Rij 1: Young, Bauer, Bedney - Rij 2: Bell, Bornstein, Peterson.

..

Peter Nelson - Ralph Peterson

Row 1:Linderman, Bedney, Row 2:Noble, Peterson

Köln Cathedral Kathedraal van Keulen

Rij 1:Linderman, Bedney, Rij 2:Noble, Peterson

..

Last 3 in Back: Bedney, Noble, Peterson - Not sure of the rest

Laatste 3 achteraan: Bedney, Noble, Peterson - Niet zeker van de rest

Corbin and Peterson in Halle, Germany "Where we met the Russians"

Corbin en Peterson in Halle, Duitsland "Waar we de Russen ontmoetten "

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

Deze pagina wacht op nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Hebt u een foto van uzelf, uw man, of uw die in dit album hoort?

Liefst met een kleine uitleg? Mail hem alstublieft aan ons.

Hoogachtend Bart en Jeanne Oostvogels

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk