In two languagesin twee talen........................21

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tom Autry, is the son of Roy R. Autry PFC Timberwolf. He himself is Veteran of the U.S. Army Security Agency 1964-1968.

His dad died in 1978 and never did talk much about the war. All he has is his Timberwolf patch and purple heart. He knows his dad was at some time hospitalized in England. Beneath the pictures is what he knows of his dad and that particular picture.

Tom Autry, is de zoon van Roy R. Autry soldaat 1e klasse, Timberwolf. Hijzelf is Veteraan van de U.S. Army Security Agency 1964-1968.

Zijn vader stierf in 1978 en sprak nooit veel over de oorlog. Alles wat Tom nog heeft is zijn Timberwolf patch en purple heart. Hij weet dat zijn vader op een bepaald moment in een ziekenhuis in Engeland heeft gelegen. Ergens in Maart moet hij gewond zijn geraakt. Onder de foto's staat wat hij weet van die bepaalde foto.

..

September 1944 Oakwood Oklahoma, Leaving for England to become a Timberwolf. I hope the date is correct, as I don't have much information.

September 1944 Oakwood Oklahoma, Hij gaat naar Engeland om een Timberwolf te worden. Ik hoop dat de datum correct is, Omdat ik niet veel informatie heb.

September 1944, Oakwood Oklahoma. From left to right: Marie - Roy & Jimmie.

 

September 1944, Oakwood Oklahoma. Van links naar rechts: Marie - Roy & Jimmie.

We think he may have been with the 555AAA as he first was shipped out to England. If any of you knows or remembers, please mail the webmaster. (Webmasters note: could he have been a member of the 555AAA?)

We denken dat hij misschien wel bij de 555AAA was omdat hij eerst naar Engeland ging. Als iemand van u iets meer weet, mail dan a.u.b. de webmaster. (Webmasters opmerking: zou hij misschien bij de 555AAA geweest kunnen zijn?)

Mr. Steven C. Wehling send us a news paper clipping and a citation his father received with the Bronze Star May 24, 1945.

And all following pictures with information.

Mr. Steven C. Wehling zond ons een krantenknipsel en een citatie die zijn vader kreeg bij de Bronzen Ster onderscheiding op 24 mei 1945.

En ook al de foto's die volgen met uitleg.

..

Mrs. Norma and Mr. James E. Wehling

Mevrouw Norma en Meneer James E. Wehling.

My father James E. Wehling was in the 555 AAA AW Bn (Mbl) Company A and ended a Master Sargent in the Military Police in Antwerp before shipping home in early 1946 .

This picture with his unit taken in Amendorf , Germany 1945 on the back is labled Blue, Baker, Olds with head cut off, Wehling,Boran, Marzok, Mencaccu, Watkins, Henry, Wagner, Stusnagel

Mijn vader James E. Wehling was in het 555 AAA AW Bn (Mbl) Compagnie en eindigde Meester Sergeant in de Military Politie in Antwerpen voordat hij naar huis werd verscheept in het begin van 1946.

Deze foto met zijn unit werd genomen in Amendorf, Duitsland in 1945 aan de achterkant staat: Blue, Baker, Olds zonder hoofd, Wehling,Boran, Marzok, Mencaccu, Watkins, Henry, Wagner, Stusnagel

..

This was taken in 1945 most likley in Antwerp but may have been in Amendorf. James E. Wehling on the left, maybe some one may be able to ID his three friends.

Deze foto werd waarschijnlijk genomen in Antwerpen in 1945 maar het kan ook nog in Amendorf zijn. James E. Wehling staat links, misschien kan iemand zijn 3 vrienden nog identificeren.

James E. Wehling, Amendorf, Germany 1945.

James E. Wehling, Amendorf, Duitsland 1945

Dad, James E. Wehling took a two week leave and went to the Riviera with some of his buddies instead of coming back to the States , ( Mom gave him a hard time about that for a long long time.) on the back of this picture is labled, Bill Robinson, and Smitty, two boys I went to the Riviera with.

Pa, James E. Wehling nam in plaats van terug naar de verenigde staten te gaan, een paar weken vakantie en ging met een paar vrienden naar de Riviera, ( Ma heeft daar nog lang moeilijk over gedaan tegen hem.) Achter op deze foto staat: Bill Robinson, en Smitty, twee jongens waarmee ik naar de Riviera ging.

..

Smitty , James Wehling,

Bill Robinson with James E. Wehling

Left to Right Lawerance Clifton, Smitty? James E. Wehling V.L.N.R.

..

This picture of James E. Wehling and Lawerance Clifton was taken Sep. 11 1945 in Antwerp

This picture of James E. Wehling and Lawerance Clifton was taken Sep. 11 1945 in Antwerp

This picture is Pop Wallace with James Wehling, dad was very fond of Pop from what dad said he died shortly after the war.

Deze foto is van Pop Wallace met James Wehling, pa mocht Pop heel erg graag. Volgens pa stierf Pop heel kort na de oorlog.

This picture is Pop with a unknown friend.

Deze foto is van Pop met een onbekende vriend

Steven Wehling wrote:" My father James never ever talked about the war other than he did not like it and was more than happy to come home. I do have all the letters he wrote home to his wife Norma and his pictures. He told me before he died in 1997 that he thought we would not be interested in what he did in the War, of course he was very wrong."

Steven Wehling schreef:" Mijn vader James sprak helemaal nooit over de oorlog hij vertelde alleen dat hij er niets aan vond en meer dan blij was dat hij naar huis mocht. Ik heb alle brieven die hij naar huis schreef naar zijn vrouw Norma, en zijn foto's. Voor hij stierf in 1997 vertelde hij dat hij dacht dat we niet geinteresseert zouden zijn in wat hij in de oorlog deed. Natuurlijk dacht hij dat verkeerd.

Dave Velosky wrote, Hello from Kentucky, I am still working on more info on my grandfather. I know he served in the 104 Infantry Division, 329 Combat Engineer Battalion, company C, and his name was Walter Velosky from Covington Kentucky. here are the pictures i have from home. I don't know where any of these were taken, or who the other men in the pictures are. Sorry, but right now this is all the info I have.

Dave Velosky schreef, Hallo uit Kentucky, Ik ben nog op zoek naar meer informatie over mijn grootvader. Ik weet dat hij diende in de 104de Infanterie Divisie, 329 Genie troepen Bataljon, compagnie C, en zijn naam was Walter Velosky hij kwam uit Covington Kentucky. Hier zijn de foto's die ik heb van thuis. Ik weet niet waar ze genomen zijn en ook niet wie de andere mannen op de foto's zijn. Sorry maar op dit moment is dit alles wat ik weet.

.

This is my grandfather Walter Velosky

Dit is mijn opa Walter Velosky

Man with saw on the right.

Man met zaag rechts

...............................................................

Man with his back to the camera.

De man met zijn rug naar de camera

He is 2nd from left.

Hij is de tweede van links

..

He is the guy on the left

Hij is man links

He has the cigarette in his mouth

Hij heeft een sigaret in zijn mond

Him alone.

Grootvader alleen

...

He is on the left.

Hij staat links

He is working on the machine gun

Hij werkt aan het machinegeweer

Working on a gun.

Werkend aan geweer

I am working with my dad and his siblings to get more info, as soon as I get it I will forward it to you guys.

He died on 2/15/2005.

Ik ben nog aan het werk met mijn vader en zijn familie om meer informatie te krijgen, zo gauw ik meer weet zal ik het jullie laten weten.

Grootvader stierf op 15 februari 2005.

Mr. Rodney Broome wrote: 104th, 329th Combat Engineers Company A, Fort Carson. My father (Glassell Samuel Broome) is in the top row third from the left. My father joined the 104th ID at startup in Oregon and left in California at the end of WW II.

Dhr. Rodney Broome schreef: 104de, 329ste Gevechts Engineers Compagnie A, Fort Carson. Mijn vader (Glassell Samuel Broome) is in de bovenste rij, derde van links. Mijn vader kwam bij de 104th Infanterie Divisie bij het opstarten in Oregon en verliet hen in Californië aan het einde van de 2e wereldoorlog.

 Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

Deze pagina wacht op nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

 Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Hebt u een foto van uzelf, uw man, of uw die in dit album hoort?

Liefst met een kleine uitleg? Mail hem alstublieft aan ons.

Hoogachtend Bart en Jeanne Oostvogels

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.