In two languagesin twee talen .......................................2

 

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

Click the number to Go toGa naar klik op het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Mr. E Krieger send us these pictures by post. He wrote;

I was a rifleman in the 413th Infantry regiment, 104th Infantry Division, from March 1944 until Sept. 1945. As you know, the 413th liberated Zundert, crossed the Mark River near Oudenbosch and Standaardbuiten and continued on to Klundert, before moving on to Aachen for the attack on the West Wall or Siegfried Line as we called it.

Men.E.Krieger stuurde deze foto's per post, hij schreef;

Ik was een fuselier in de 413de infanterie regiment, 104de infanterie divisie, van Maart 1944 tot September 1945. Zoals je weet heeft het 413de Zundert bevrijd, is de Mark rivier overgestoken bij Oudenbosch en Standaardbuiten en ging door naar Klundert, voordat we door gingen naar Aken voor de aanval op de westelijke wal of Siegfried linie zoals wij het noemden.

March 1945: Left to right: Ed Krieger, Elisio Alvarez - Company E-413th INF.-104th INF.Division

In Foxhole on Remagen bridgehead.

Maart 1945: vlnr.Ed Krieger, Elisio Alvarez - Compagnie E-413de INF.-104de INF.Divisie

In een schuttersputje bij bruggenhoofd Remagen.


Here is a photo I took on March 25, 1945.
It shows a Sherman tank of the 3rd Armored Division as it passed by our positions on the Remagen bridgehead on the day of the breakout.
Ed Krieger

Hier een foto die ik nam op 25 Maart, 1945.
Hij laat een Sherman tank van de 3de Armored Divisie zien terwijl hij onze positie op de Remagen "bridgehead" paseerde op de dag van de doorbraak.
Ed Krieger

April 1945: Frank Madeira - Company E - 413th INF.-104th INF.Division.

Standing on a NAZI - flag which we had placed on the street. Nörten, Germany

April 1945: Frank Madeirs - Compagnie E- 413de INF. - 104de INF.Divisie.

Staan op een Nazivlag die we op straat hadden gelegd. Nörten Duitsland

June 1945: From left to right: Leonard Martin, Ed Krieger, Claudio Escamilla - Company F-413th INF - 104th INF.Division Dölnitz, Germany.

Juni 1945: vlnr: Leonard Martin, Ed Krieger, Claudio Escamilla - Compagnie F-413de INF - 104de INF. Divisie Dölnitz, Duitsland.

April 1945.

Part of Company E, 1rst Platoon 413th Infantry. Waiting to move out to attack the next German position.

Deel van Compagnie E, 1ste Peloton, 413de Infanterie. Wachtend op vertrek om een volgende Duitse positie aan te vallen

jun(i)e 1945

Part of F Company 413th Infantry. Backrow : Abner - Cronin - Pohlard - Escamilla - Siegel.

Front row : Moszcow - Stroup - Meyers - Schmick.

Deel van Compagnie F 413de Infanterie. Achterste rij: Abner - Cronin -Pohlard - Escamilla - Siegel.

Voorste rij: Moszcow - Stroup - Meyers - Schmick.

Jun(i)e 1945

Some men of Company F 413th Infantry Regiment. On their way home from Leipzig to camp Lucky strike near Le Havre.

Enkele mannen van Compagnie F 413de Infanterie Regiment. Op hun weg naar huis van Liepzig naar kamp "Lucky Strike" in de buurt van Le Havre

Mr Neal Moran wrote: . Attached is a picture of Company B of the 413th Regiment of the 104th. My father, Frank X. Moran is in the third row from the back, 12th from the right (practically in the middle of the picture), with the glasses.
Unfortunately, I don't know who the other men in the picture are. I BELIEVE that the big fell, front and center, is Captain Ed Lettunich, who was killed in action early on. He looks like the one in charge. My father had also told me that he was a big guy that played (American) football in college. A total of 32 young men from that company gave their lives during the war.

Meneer Neal Moran schreef: Hierbij een foto van Compagnie B van het 413de Regiment van de 104de. Mijn vader, Frank X Moran staat in de derde rij van achter, 12de van rechts (praktisch in het midden van de foto), met de bril. Jammer genoeg weet ik niet wie die andere mannen in de foto zijn. Ik denk dat de grote man op de eerste rij, in het midden Kapitein Ed Lettunich is, die al heel vroeg gedood is tijdens het gevecht. Hij lijkt op de man die leiding heeft. Mijn vader vertelde me ook dat hij een grote man was die Amerikaans voetbal speelde op school. In totaal 32 jonge mannen van deze compagnie gaven hun leven gedurende de oorlog.

Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

We zoeken altijd naar nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk