In two languagesin twee talen......................................14

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

 

..

..

..

This are pictures of Mr. Thomas of the 329th Combat Engineer battalion of the 104th send to us by his son Ed Thomas, he said:" I have sent a portion of a report my daughter Kirsten wrote about the subject".

04/09/2003

My Grandfather in World War II

My grandfather Thomas was born in Wilmington Delaware on April 4, 1922. He was drafted into the army in 1943 during World War II. He was assigned to the army's newest division, the 104th Infantry Division. His basic training was in Corvallis, Oregon. He was an assigned to the 329th Combat Engineer battalion of the 104th. The 104th became known as the Timberwolf Division. The 104th entered Europe in August 1944. Their first combat occurred in Holland in September (should be October)1944. They were one of the first units to cross into Germany. The 104th gained the distinction of being one of the divisions that moved the furthest into Germany at the time of the surrender.

As a combat engineer, my grandfather had to build bridges over rivers; he had to clear mines and explosives that the Germans set. He also had to build defensive obstacles to protect the American camps from attack. This was a dangerous job and most of his friends were either killed or wounded by the end of the war. My grandfather was wounded in the leg by shrapnel in the Hurtgen Forrest in October 1944(in the end of October the Timberwolves started fighting here in Achtmaal - Wernhout & Zundert). He recovered and was back with his unit by the end of December 1944. My grandfather was part of the group of soldiers of the 104th that liberated the concentration camp at Nordhausen . My grandfather survived the war and after finishing college he was a mechanical engineer for Dupont. My grandfather died in 1980, before I was born. His picture by a bridge over the Roer River in "Life" magazine was my inspiration to do my report on World War II. The following are some photographs that my father found for me that showed my grandfather in WWII as well as sights that he saw during the war. Kirsten Thomas

Dit zijn foto's van Dhr. Thomas van het 329ste Combat Enginiers battalion van de 104de. Zijn zoon Ed Thomas schreef:" Ik heb een stukje van een verslag bijgevoegd dat mijn dochter schreef over dit onderwerp".

09/04/2003

Mijn grootvader in de tweede wereldoorlog.

Opa Thomas werd geboren in Wilmington, Delaware op 4 April 1922. Hij werd opgeroepen voor het leger gedurende de tweede Wereld oorlog in 1943. Hij werd ingedeeld bij de nieuwste divisie van het leger, de 104de Infanterie Divisie. Zijn basis training kreeg hij in Corvallis, Oregon. Hij werd ingedeeld bij het 329ste Combat Engineer battalion van de 104de. De 104de kwam bekend te staan als Timberwolf Divisie. De 104th kwam in Augustus 1944 in Europa aan. Hun eerste gevecht kregen ze in Nederland in September (moet Oktober zijn)1944. Ze waren een van de eerste eenheden die de Rijn over staken in Duitsland. The 104th en kregen bij de overgave de onderscheiding dat ze een van de divisies waren die het verst Duitsland in waren getrokken. Als een combat engineer moest mijn grootvader bruggen bouwen over rivieren, hij moest mijnen en explosieven opruimen die de Duitsers hadden geplaatst. Verder moest hij Verdedigings obstakels bouwen om de Amerikaanse kampen te beschermen tegen aanvallen. Dat was een gevaarlijk werk en de meeste van zijn vrienden werden hierbij gewond of gedood toen de oorlog voorbij was. Mijn opa raakte gewond aan zijn been door scherven in het Hurtgen bos in October 1944 (in oktober vochten de Timberwolves here in Achtmaal en Wernhout en Zundert). Hij was genezen en terug bij zijn unit eind december 1944. Opa hoorde bij de groep soldaten van de 104de die het concentratie kamp in Nordhausen bevrijdde. Mijn opa overleefde de oorlog en na het beeindigen van zijn studie werd hij mechanisch ingenieur bij Dupont. Hij stierf in 1980, voor mijn geboorte. Zijn foto in Life magazine bij een rivier over rivier was mijn inspiratie om dit verslag over de tweede wereldoorlog te. Dit zijn enkele foto's die mijn vader voor mij vond waarop mijn opa te zien is in de tweede wereldoorlog en waar je ook kunt zien wat mijn opa toen allemaal zag. Kirsten Thomas

Mrs Bezjak Wrote: I am sending you the pictures from World War II that I promised. These are of my father, T/4 Sgt. Andy Bezjak of the Headquarters Battery of the 555 AAA Battalion. I am not able to identify the people that are with him in some of the pictures.

Mevrouw Bezjak schreef: Ik stuur jullie de foto's van de tweede wereldoorlog die ik had beloofd. Ze zijn van mijn vader T/4 Sgt. Andy Bezjak van de batterij van het hoofdkwartier van het 555AAA bataljon. Ik kan de mensen die bij hem staan in sommige foto's niet identificeren.

.

The first picture was taken outside his barracks on November 8, 1942. He states on the back side of the picture that he has a Springfield rifle and is standing in an "at ease" position.

De eertse foto werd gemaakt naast de barakken op 8 November 1942, op de achterkant van de foto zegt hij dat hij een Springfield geweer heeft en in rust houding staat.

The picture of my father seated by himself was taken March 18, 1944

De foto waar mijn vader alleen op zit is genomen op 18 Maart 1944

 

.

...

.

...

.

. The pictures of the prisoners were in our picture album and could have been taken by someone other than my father. The back of the picture with the prisoners states "800,000 German prisoners, 1st Army PW cage - taken in Germany March, 1945

De foto's van de gevangenen zaten in ons fotoalbum en kunnen ook door iemand anders zijn gemaakt dan mijn vader. Op de achterkant van de foto met gevangenen staat "800.000 Duitse gevangenen, 1e leger krijgsgevangenen kooi - genomen in Duitsland in Maart 1945

...

The last closeup picture of my father was taken September 10, 1945 in Antwerpen. I believe this is when the 555 were acting as MP's on the docks of Antwerp.

 De laatste close up foto van mijn vader werd genomen op 10 September 1945 in Antwerpen. Ik denk dat de 555 toen als MP op moest treden in de haven van Antwerpen.

 

Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

We are not part of the friends of the Timberwolf association nor of their museum. We started our unofficial museum in 1995, with the help of our own family. Therefor pictures send to them will not apear in this Album, as we will not see them.

Please note that if you email through American Online (aol) we'll not be able to reply they will not let our emails through. No we send no Spam. If you can mail through another provider, please do so!

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

We zoeken altijd naar nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk