Free counter and web stats

TimberwolfAlbum

Here we try to make an album of those brave men who fought and died for us. Men who deserve to be in our memory forever.

Hier proberen wij een album te maken van de dappere mannen die voor ons vochten en stierven. Mannen die het verdiend hebben voor altijd in onze herinnering te blijven.

click number to Go toGa naar klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collage of the activation of the 104th, Camp Adair Sept. 15 1942

Collage van de activering van de 104de Infantry Divisie in Camp Adair op 15 September 1942

Mr. Nolan, Send us this picture.

He wrote that this picture was taken in Normandy in October 1944, just before they moved up to the Belgian Netherlands border.

He is the soldier on the right. To his left is Herb Rosier his dear friend and foxhole buddy.

Herb was hit by machinegun fire just before they liberated Zundert and died of his wounds. He is buried in the Henri Chapelle cemetry

 

Meneer Nolan stuurde ons deze foto.

Hij schreef dat deze gemaakt werd in Normandië in Oktober 1944 net voordat ze naar de Belgisch Nederlandse grens werden gebracht.

Hij is de soldaat rechts. Links van hem is zijn dierbare vriend en schuttersputje-maat Herb Rosier.

Herb werd geraakt door machinegeweervuur net voordat zij Zundert bevrijdden, Hij stierf aan zijn verwondingen en is begraven op de begraafplaats Henri Chapelle.

Click here for Citations Silver Star Medal of mr.Nolan/ Klik hier voor reden Zilveren Ster Onderscheiding Mr.Nolan

Mr.A.Diamond send us this picture and told us it is a picture of the 3rd Platoon/Company A 329th Combat Engineer Battalion, taken the day they left for Europe.

He treasures it as it brings back memories of his comrades, many of whom have passed on.

This platoon put across the footbridge over the canal in Standaardbuiten and then went across to drive the Germans toward Moerdijk.

Meneer A. Diamond stuurde deze foto van het 3e Peloton/ Compagnie A 329de Gevechts Mechanisch Bataljon, genomen de dag voor hun vertrek naar Europa.

Hij koestert deze foto daar hij herinneringen terug brengt aan kameraden die er niet meer zijn.

Dit Peloton is legde de voetbrug over de brug in Standaardbuiten en ging erover om de Duitsers richting Moerdijk te drijven.

Look also at newspaper clippings click here_____________________klik hier en Kijk ook bij Krantenberichten

Mr. Norris writes: "This is a picture of myself taken somewhere in Holland in 1944. ...Ch Norris."

Meneer Norris schreef:" Dit is een foto van mijzelf genomen ergens in Holland in 1944..Ch. Norris."

Mr. John Seifert 414L

Click here for Citations Silver Star Medal of Mr.Seifert / Klik hier voor reden Zilveren Ster Onderscheiding Dhr.Seifert

MR. P. Branton

Meneer P.Branton___________________________________

On this picture he was1st Lieutenant, serving as Executive Officer of Company I, 413th Infantry Regiment.

Op deze foto was hij 1e luitenant, dienend als uitvoerend officier van compagnie I, 413de infanterie Regiment.

Sadly Mr. Branton, historian and Webmaster of the official 104th Timberwolf Division website died March 2004

Click picture for the website he started. Return with "back" button klik foto voor de website die hij begon. Terugkomen met "vorige" knop

You can find a poem for him on this page. Op deze Bladzijde vind u een gedicht voor hem.

Glen Lytle K 413

Glen E. Lytle
Secretary-Treasurer and CEO
National Timberwolf Association

____

Col.D. Jones send us the following...........Col. D. Jones stuurde ons het volgende

PFC Richard Jones E. Co. 414 at the Koln Cathedral in 1945 and the second when I was a Colonel in 1973 at the same site.
PFC Richard Jones E.Compagnie 414 voor de Kathedraal in Keulen in 1945 en de tweede op dezelfde plek in 1973, maar nu als colonel.

 

John M. Galione walked five days looking for prisoners when he discovered them at Mittelbau Dora Concentration Camp April 9-10, 1945.

John was in the 415th regiment, company B.

His daugther dedicated a site to him, click here to watch it.

John M. Galione liep 5 dagen zoekend naar gevangenen toen hij hen ontdekte in Concentratiekamp "Mittlebau Dora" op 9 & 10 April 1945.

John was in het 415de regiment, Compagnie B.

Zijn dochter heeft een homepage aan hem opgedragen, klik hier om te kijken.

415th regiment, company B

415de Regiment Compagnie B

Do you have a picture of yourself or your husband or your father to fit in here?

Best with a small explanation? Please mail it to us and we'll put it here.

Regards of Bart and Jeanne Oostvogels

Waiting for new old pictures

Do you by any chance have Timberwolf related pictures of WW2 please contact us.

We love to purchase them but are glad with a copy for this album

We zoeken altijd naar nieuwe oude foto's

Hebt u misschien nog foto's die gerelateerd zijn aan de Timberwolf Divisie of aan plaatsen waar ze gevochten hebben in de tweede wereldoorlog neem dan a.u.b. contact met ons op, we willen ze graag kopen of kopieren voor dit album

Warte neue alte Abbildungen

Haben Sie Timberwolf bezogene Abbildungen von WW2 ? kunte sie dan bitte mit uns in Verbindung treten. Wir lieben, sie zu kaufen aber sind mit einer Kopie für dieses Album froh

click number to Go to pageGa naar blz.klik het nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Collored pictures of the 104th! click here -- Gekleurde foto's Klik hier

Pictures of the 413th Regiment -- Fotos van het 413de Regiment

There are some pictures concerning the 104th on the following pages to: Op de volgende links zijn ook enkele foto's van de 104de

Hutchinson's Pictorial History of the War Foto geschiedenis van de oorlog

Who lost the pictures of this girl? Wie verloor de foto's van dit meisje?

Who remembers being captured by the Germans in first days? Wie herinnert zich die eerste dagen door Duitsers gevangen te zijn?

Backto Engl.language page....Terugnaar Nederl. Pagina

Note/opmerking: © Bart and Teun Oostvogels as far as we know there is no other copyright on the shown pictures in this album, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once /© Bart en Teun Oostvogels, zo ver wij weten is er geen ander coppy right op de getoonde foto's in dit album, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.

Look also on --- kijk ook eens op

www.oostvogels.tk

www.liberationww2.tk

www.timberwolfalbum.tk

www.timberwolf.tk